Miejski Klub Siatkarski Gryf Szczecinek

Alternative flash content

Requirements

Rozgrywki

Drużyny Gryfa

Sponsorzy

Partnerzy

Statut

Statut

Miejskiego Klubu Sportowego "GRYF" Szczecinek

 

(tekst jednolity)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

  

§ 1

Miejski Klub Sportowy "GRYF" Szczecinek zwany dalej Klubem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej nieprowadzącym działalności gospodarczej, mającym na celu rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację piłki siatkowej.

Klub używa nazwy skróconej MKS "GRYF" Szczecinek.

 § 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą Klubu jest miasto Szczecinek.

 § 3

1. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.), ustawy z 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.), ustawą z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Powiatu Szczecineckiego i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

3. Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.

 § 4

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzór pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych ustala Zarząd Klubu.

 

Rozdział II

Cel i środki działania

 § 5

Celem Klubu jest:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

2. Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji piłki siatkowej.

3. Działalność na rzecz podnoszenia umiejętności dzieci i młodzieży uprawiających piłkę siatkową.

4. Działalność na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego wokół idei sportu.

5. Planowanie i organizowanie życia sportowego członków Klubu w oparciu i możliwości obiektowe i sprzętowe.

6. Reprezentowanie miasta i powiatu szczecineckiego w imprezach sportowych na terenie kraju do imprez rangi Mistrzostw Polski oraz Świata.

 § 6

Klub realizuje swoje cele przez:

1. Współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu.

2. Współpracę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Wojewódzkimi związkami Piłki Siatkowej i innymi podmiotami działającymi na rzecz piłki siatkowej.

3. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.

4. Organizowanie turniejów, zawodów i imprez popularyzujących piłkę siatkową.

5. Organizowanie szkolenia zawodników uprawiających piłkę siatkową.

6. Organizację i obsługę obozów sportowych.

7. Promocję sportu w środkach masowego przekazu i środowiskach biznesu.

8. Pomoc w zapewnieniu sprzętu sportowego dla uczestników uprawiających piłkę siatkową.

 § 7

1.  Działalność, o której mowa w § 5 i § 6 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Klubu.

2.  Dochód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w § 5 i § 6.

 § 8

1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy i wolontariuszy.

2. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowej działalności stowarzyszenia.

3. Do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 § 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych.

2. Członków wspierających.

3. Członków honorowych.

 § 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać osoby, które złożą pisemną deklarację, zostaną przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia oraz będą uiszczać składkę członkowską obowiązującą w danym roku kalendarzowym. Osoby małoletnie mogą zostać członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Małoletni uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów Klubu i prawo głosowania po ukończeniu 18 roku życia.

2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla Stowarzyszenia.

3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależne od obywatelstwa zasłużone szczególnie dla rozwoju piłki siatkowej i Klubu godność członka honorowego nadaje Walne zebranie Klubu na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

 § 11

Członkowie zwyczajni maja prawo do:

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klub z biernym i czynnym prawem wyborczym zgodnie z § 10 ust. 1 niniejszego statutu.

2. Zgłaszanie propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 § 12

Członkowie wspierający maja prawo do:

1. Uczestnictwa bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.

2. Zgłaszanie propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 § 13

1. Do obowiązku wszystkich członków należy:

         1)  branie czynnego udziału w działalności Klubu;

         2)  przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

         3)  dbanie o sprzęt i urządzenia Klubu,

         4)  troska o dobro i rozwój Klubu.

2. Do obowiązku członków zwyczajnych należy:

         1)  godne reprezentowanie barw Klubu,

         2)  regularne płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.

3. Do obowiązków członków wspierających należy spełnienie zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.

 § 14

1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu, lub uchwał władz Klubu,

b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy z uzasadnionych powodów,

c) działania na szkodę Klubu,

d) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

3) rozwiązanie się Klubu.

2. Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej decyzji.

 

Rozdział IV

Władze Klubu oraz ich organizacja

 § 15

1. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.

4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 § 16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) uchwalanie programów działalności Klubu: organizacyjnej, sportowej i finansowej,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

3) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w § 14 ust. 2,

5) uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian,

6) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,

7) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Klubu, lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

 § 17

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jednak nie później jak do 30 czerwca każdego roku.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co pięć lat.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek ¾ liczby członków Klubu.

4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

5. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.

6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

 § 18

1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:

1) w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków,

2) w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

2. W Walnym Zebraniu Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

3. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.

 § 19

1. Zarząd Klubu składa się z minimum trzech do sześciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, którzy wybierają spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza. Pozostałym członkom przydziela się do realizacji określone funkcje. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu potrzebna jest obecność więcej niż 50% członków Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

 § 20

Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie działalnością Klubu,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania klubu,

3. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

5. składanie sprawozdań z działalności Klubu,

6. zarządzanie majątkiem i funduszami klubu,

7. określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,

8. reprezentowanie klubu na zewnątrz,

9. pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu

10. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów władzy,

11. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.

 § 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób stracił zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż 50% członków Zarządu.

3. Zawieszony członek Klubu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu.

 § 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.

3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Klubu, określenie terminów oraz sposobu ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu, działań Zarządu.

 § 23

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania,

2) ustania członkostwa w Klubie,

3) zrzeczenia się z udziału w tych organach,

4) odwołania przez Walne Zebranie Członków.

2. W przypadku ubycia członka Zarządu w okresie kadencji poprzez złożenie rezygnacji na piśmie, ustania członkostwa w Klubie bądź usunięcia przez Walne Zebranie Członków, Zarząd ma prawo powołać na jego miejsce inną osobę spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

3.W przypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

 § 24

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i kar określa regulamin opracowany przez Zarząd Klubu.

§ 25

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, prawo wymierzania następujących kar:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

4) skreślenie z listy członków Klubu.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze

 § 26

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klubu uzyskuje z:

1) składek członkowskich,

2) darowizn, zapisów i spadków,

3) dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,

4) ofiarności publicznej,

5) oraz innych źródeł.

 § 27

Klub nie może:

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub ma preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.

4. Dokonać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu,

 § 28

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 § 29

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami klubu są Prezes i Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.

 

Członkowie Komitetu Założycielskiego:

 

 

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 11 marca 2009 r.

 

Zmiana do statutu w kolorze podjęta:

 

UCHWAŁA

WALNEGO ZEBRANIA MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "GRYF" SZCZECINEK

Z DNIA 07 LISTOPADA 2011 R.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejskiego Klubu Sportowego "GRYF" Szczecinek.

 

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 5 Statutu Miejskiego Klubu Sportowego "GRYF" Szczecinek uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W Statucie Miejskiego Klubu Sportowego "GRYF" Szczecinek wprowadza się następujące zmiany:

1) § 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd Klubu składa się z minimum trzech do sześciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, którzy wybierają spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza. Pozostałym członkom przydziela się do realizacji określone funkcje. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu".

b) ust. 3 skreśla się.

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do ważności uchwał Zarządu Klubu potrzebna jest obecność więcej niż 50% członków Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu".

2) § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż 50% członków Zarządu".

3) W § 22 ust. 4 skreśla się.

4) § 23:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku ubycia członka Zarządu w okresie kadencji poprzez złożenie rezygnacji na piśmie, ustania członkowstwa w Klubie bądź usunięcia przez Walne Zebranie Członków, Zarząd ma prawo powołać na jego miejsce inną osobę spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów."

b) dodaje się ust. 3 o brzmieniu:

"3. W przypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru."

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiego Klubu Sportowego "GRYF" Szczecinek

 

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.