Miejski Klub Siatkarski Gryf Szczecinek

Alternative flash content

Requirements

Rozgrywki

Drużyny Gryfa

Sponsorzy

Partnerzy

Regulamin składek członkowskich

Regulamin opłacania składek członkowskich

w Miejskim Klubie Sportowym „ GRYF”

(przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 6 z dnia 30.08.2021 r.)

 

Część 1

Postanowienia ogólne.

 

1. Każda osoba, przystępując do Miejskiego Klubu Sportowego „ GRYF”, zwanego dalej Klubem, zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd Klubu.

2. Nie opłacanie składek członkowskich może być jedną z przyczyn usunięcia osoby z listy członków Klubu. O skreśleniu osoby z listy członków Klubu decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

3. Regulamin stanowi załącznik do Karty Zgłoszeniowej na członka zwyczajnego i uczestnika Klubu, jest także dostępny na stronie internetowej www.gryf-szczecinek.pl

4. O wysokości składki decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

5. O sposobie i warunkach opłacania składek członkowskich decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

6. Dokumentację związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi skarbnik Klubu.

7. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego opłacania składek członkowskich podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

8. Wszystkie prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek członkowskich muszą być przedstawione Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem i podpisane przez członka Klubu bądź rodzica lub prawnego opiekuna członka Klubu w przypadku, gdy ten jest niepełnoletni.

 

Część 2

Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania.

 

1. O wysokości składki członkowskiej decyduje Zarząd Klubu.

2. Składki członkowskie powinny być opłacane przelewem do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto Klubu

w Santander Bank Polska nr 94 1090 1711 0000 0001 1713 7817. 

3. Składki mogą być opłacane z góry za więcej niż jeden miesiąc.

4. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:

a) "składka wpisowego"; lub "składka członkowska" w zależności czego ta składka dotyczy.

b) imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka (nie dotyczy członków, którzy dokonują przelewu ze swojego rachunku bankowego);

c) okres za jaki dokonana jest opłata - miesiąc lub miesiące (nie dotyczy członków, którzy mają uruchomione w banku stałe zlecenie opłacania składek).

5. Składki nadpłacone (opłacane z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd z listy członków Klubu.

6. Składki członkowskie powinny być opłacane za miesiące: styczeń – czerwic oraz wrzesień – grudzień (za 10 m-cy w roku kalendarzowym).

 

 Część 3

 Zaleganie z opłatami składek i skreślenie z listy członków Klubu.

 

1. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej, Zarząd Klubu lub wyznaczona przez Zarząd osoba, może wysłać drogą elektroniczną do członka Klubu bądź rodzica lub prawnego opiekuna członka Klubu (w przypadku gdy ten jest niepełnoletni), ponaglenie o uregulowanie zaległości.

 2.   Osoby, które zalegają z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a Zarząd nie zostanie wcześniej o takiej sytuacji uprzedzony, będą automatycznie zawieszane w prawach członka Klubu.

3.   W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu takiej osoby z listy członków Klubu.

 

 Część 4

Ponowne przyjęcie do Klubu.

 

1. Osoba usunięta z Klubu z powodu nie opłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie.

2. Warunkiem ponownego przyjęcia do Klubu jest uiszczenie ponownie składki wpisowego, i co najmniej 50% zaległych składek członkowskich.

 

Część 5

Postanowienia końcowe.

 

1. Regulamin opłacania składek członkowskich obowiązuje od 01.09.2021 roku.

Wysokość składki członkowskiej w Miejskim Klubie Sportowym „GRYF” (przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 6 z dnia 30.08.2021 r.)

Zarząd uchwalił wysokość składki:

a) wpisowego w kwocie 30,00 zł, - przy wstąpieniu do klubu ( płatne jednorazowo zarówno przez zawodników jak i członków zwyczajnych )

b) członkowska w kwocie 30,00 zł – płatna jednorazowo do 31 stycznia  – osoba będąca członkiem klubu nie trenująca

c)  członkowska w kwocie 70,00 zł – co miesiąc do każdego 10 dnia miesiąca – osoby trenujące

d)  członkowska w kwocie 60,00 zł.-  co miesiąc do każdego 10 dnia miesiąca – drugie i kolejne trenujące dziecko  

e) członkom klubu nie przysługuje zniżka w składce członkowskiej w sytuacjach:

- kiedy z własnych przyczyn nie uczęszcza na treningi w pełnym zakresie miesięcznym,

- kiedy wypadają dni wolne w dniach treningowych wynikające z przypadających świąt, państwowych, kościelnych, uroczystości odbywających się w ośrodkach udostępniających obiekty dla Stowarzyszenia, oraz przerw wynikających z ferii zimowych, świątecznych ( Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc itp.)

Składki te, zgodnie z regulaminem, obowiązują od dnia 01.09.2021 roku.

 

 

Zarząd MKS „GRYF” Szczecinek:

  1. Dariusz Brambor
  2. Radosław Szczuko
  3. Krzysztof Gutowski
  4. Magdalena Tomczak-Szybisty