Miejski Klub Siatkarski Gryf Szczecinek

Alternative flash content

Requirements

Rozgrywki

Drużyny Gryfa

Sponsorzy

Partnerzy

Home

Walne zebranie członków klubu MKS Gryf Szczecinek

Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „GRYF” Szczecinek zawiadamiam, że w dniu  14 czerwca 2019 r. o godz. 1800 w budynku ZS Nr2 im. Ks.Warcisława IV w Szczecinku przy ul. 1 Maja 22 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze. 

Drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego w przypadku braku połowy uprawnionych do głosowania członków klubu wyznaczamy w tym samym dniu o godz. 1815 zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „GRYF”

 

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego:

 1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za rok 2018.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  z działalności Klubu w 2018 roku.

9. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Klubu w 2018 roku oraz udzielenia absolutorium zarządowi.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.